مشاهده همه 4 نتیجه

بیماری های عفونی و ویروسی خطر انتقال از طریق عطسه و سرفه را دارند. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی بر استفاده از ماسک در زمان شیوع بیمارها تاکید می ورزد.